در اینجا نوشتیم که ماکروسافت افیس ویژه iOS را تولید کرده, اکنون افیس برای ایپد رسما بروی استور قرار گرفت.

این محصولات در سه برنامه جدا برای دانلود قرار گرفته:Word,Excel,PowerPoint.

به عنوان انتظارات اولیه ویرایش سندها در ایپد نیاز به عضویت Microsoft Office 365 دارد. کاربران بدون عضویت تنها میتوانند سندها را بخوانند.

محصول ردموندی ها در اپ استور با رقابت سنگینی رو به روست زیرا برنامه مخصوص اپل و Google Drive به طور مجانی در استور در دسترس هستند